06 - 20 30 16 73 info@jzljuristen.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtnemer: JZL Juristen, die de onder artikel 3 bedoelde werkzaamheden uitvoert;
 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, die van de diensten van JZL Juristen gebruik maakt of zal gaan maken;
 • Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en JZL Juristen te bepalen werkzaamheden die door JZL Juristen verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient plaats te vinden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op (een) later met JZL Juristen gesloten opdracht(en).
 4. De toepasselijkheid van eventuele niet uitdrukkelijk wederzijds overeengekomen  voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Dienstverlening

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door JZL Juristen. Deze aanvaarding wordt door JZL Juristen schriftelijk bevestigd middels ondertekening en/of retourzending van de opdrachtbevestiging of het intakeformulier.
 2. De opdrachtgever verleent aan JZL Juristen de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade of de opdrachtgever verleent aan JZL Juristen de opdracht tot het adviseren en/of het voeren van een of meer (bestuurs-)rechtelijke procedures.
 3. De werkzaamheden die JZL Juristen voor opdrachtgever verricht in het kader van het verhalen van letselschade, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat JZL Juristen tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen, zonder tussenkomst van de rechter.
 4. JZL Juristen draagt gedurende de behandeling van de zaak zorg voor de verzending van alle relevante stukken naar  opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaren van deze stukken. Wanneer opdrachtgever het dossier nogmaals toegezonden wenst te krijgen, zal JZL Juristen voor het toezenden hiervan de hiervoor gemaakte redelijke kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4: Behandeling van de zaak

 1. JZL Juristen is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor  zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal JZL Juristen zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, doch nimmer garanderen dat dit beoogde eindresultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 4. Indien nodig is JZL Juristen gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever derden, waaronder doch niet uitsluitend externe (medisch) deskundigen, in te schakelen. Voorts staat het JZL Juristen vrij zich bij de uitvoering van de opdracht vrijelijk, derhalve zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, te laten vervangen door (een) derde(n). De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenge­komen. Bij de selectie van derden zal JZL Juristen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, doch kan hiertoe geen enkele garantie geven.
 5. Met het oog op eventuele juridische, waaronder doch niet uitsluitend bewijstechnische en/of processuele, complexiteit behoudt JZL Juristen zich uitdrukkelijk het recht voor gebruik te maken van een door JZL Juristen in te schakelen (proces)advocaat. Opdrachtgever accepteert deze mogelijke inschakeling op voorhand middels opdrachtverlening aan JZL Juristen.

Artikel 5: Medewerking en gegevensverstrekking

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door JZL Juristen frustreren dan wel onmogelijk maken.
 2. Indien en zolang de zaak bij JZL Juristen in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij JZL Juristen beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan JZL Juristen de tot dan toe gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of te verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.
 3. Indien de werkzaamheden van JZL Juristen strekken tot letselschade is voor het ter betaling kunnen stellen van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, de opdrachtgever verplicht zijn eigen rekeningnummer door te geven waarop deze gelden gestort mogen worden, wat betekent dat opdrachtgever niet onder bewind, curatele etc. staat. In het geval van bewind voering, curatele etc. dient het rekeningnummer van de bewindvoerder, curator, etc. aan JZL Juristen te worden doorgegeven.
 4. Opdrachtgever verleent toestemming aan JZL Juristen voor het uitbrengen van een – geanonimiseerd – bericht met betrekking tot zijn/haar (letselschade)zaak.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. JZL Juristen is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.
 3. JZL Juristen is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid JZL Juristen

 1. JZL Juristen is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van verwijtbare en toerekenbare tekortkomingen van JZL Juristen of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. De aansprakelijkheid van JZL Juristen voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten.
 3. JZL Juristen dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van JZL Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door JZL Juristen afgesloten be­roepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het JZL Juristen in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,00.
 5. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door JZL Juristen het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is JZL Juristen daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
 6. JZL Juristen is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.
 7. Iedere rechtsvordering tegen JZL Juristen vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de schade waarvoor JZL Juristen aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf (5) jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevon­den.

Artikel 8: Kosten juridische bijstand

 1. JZL Juristen factureert in beginsel aan de opdrachtgever. Deze nota’s, waaronder ook tussentijdse nota’s en/of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden de kosten voor juridische bijstand ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten in zin van art. 6:96 BW worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden zoveel als mogelijk door JZL Juristen verhaald op de aansprakelijke (weder)partij, c.q. diens verzekeraar.
 3. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het alsdan geldende uurtarief van JZL Juristen. Het honorarium wordt verhoogd met een opslag voor kantoorkosten en aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever.
 4. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
 5. JZL Juristen behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
 6. Indien de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand worden vergoed door (de verzekeraar van) een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze (verzekeraar van een) wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan JZL Juristen te voldoen.
 7. Indien de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand niet (geheel) door de (verzekeraar van een) wederpartij worden vergoed kan JZL Juristen zich coulancehalve bereid verklaren deze kosten in bepaalde gevallen en enkel onder zeer bijzondere omstandigheden kwijt te schelden.

Artikel 9: Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. . Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen JZL Juristen en haar opdrachtgever(s) voort­vloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.

Artikel 10: Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden JZL Juristen’.
  1. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 73312932.
  1. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen/in te zien via de website van JZL Juristen, www.jzljuristen.nl.