06 - 20 30 16 73 info@jzljuristen.nl
Home » Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het recht dat de verhouding tussen overheid en burger regelt. Het geeft de bevoegdheden van de overheid en biedt bescherming aan de burger. De overheid kan binnen een kader van wet- en regelgeving besluiten nemen, die wellicht nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

De overheid beweegt zich onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid, maar ook op het gebied van de sociale zekerheid. Zij regelt subsidies en geeft rijbewijzen af.

Door het optreden van de overheid kunnen conflicten ontstaan met burgers. Zo kunt u zich, als de gemeente besluit het bestemmingsplan van uw buurt wijzigt, benadeeld voelen. U kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn als de gemeente camera’s in uw straat ophangt of deze besluit weg te halen. Maar ook ontstaat er een conflict als uw aanvraag bij de gemeente of het UWV om een uitkering wordt afgewezen of uw subsidieaanvraag niet wordt gehonoreerd of uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Dit is een beperkte weergave van alle mogelijke beslissingen van de overheid die direct of indirect uw belangen kunnen aantasten.

U kunt echter tegen al de besluiten van de overheid in verweer komen, door middel van het indienen van een bezwaarschrift, al dan niet vooraf gegaan door het indienen van zienswijze, eventueel gevolgd door beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het bestuursrecht is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en een aantal specifieke wetten. Wij voelen ons thuis in al deze wetgeving en kunnen u dan ook gedurende het volledige traject adviseren en bijstaan.

Contact opnemen

Wij zullen u snel en vakkundig inzicht geven in de voor u openstaande middelen om uw doel te bereiken.

  06 – 20 30 16 73
info@jzljuristen.nl

Contact opnemen